DĆ© elektrische bakfietsspecialist, powered by Bike Totaal Ouwerling
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 • Algemene bepalingen
 • Definities
 • Aanbiedingen en offertes
 • Communicatie
 • Levertijd
 • Recht van retour
 • Retourzendingen
 • Afname, transport, lossing
 • Montage en installatie/ projectinrichting
 • Prijs
 • Betaling
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Kwaliteit en garantie
 • Niet toerekenbare tekortkomingen
 • Uitsluiting precedentwerking
 • Geschillen en toepasselijk recht
1. Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillen of zij mondeling, via internetdomeinen van Leverancier of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaart..
2. Definities
2.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestelling of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk, via domeinnamen van Leverancier heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. 

3.2 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke, email bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging bindend. 

3.3 Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
4. Communicatie
4.1 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk.
5. Levertijd
5.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via internetdomeinen van Leverancier, bedraagt de levertijd maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de afnemer hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en zal afnemer tevens de mogelijkheid worden geboden om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer. 

5.2 Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.
6. Recht van retour
6.1 Voor bestelling die via internetdomeinen of winkel(s) van Leverancier geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 7 dagen na ontvangst van het geleverde, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. Het geleverde mag niet beschadigd en/of gemonteerd zijn; 

b. Het geleverde mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn; 

c. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht; 

d. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee Leverancier met instemming van de afnemer is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. 

6.2 Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van afnemer. Ook aan Leverancier doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer. 

6.3 Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer. 

6.4 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Leverancier te worden medegedeeld. 

6.5 Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf mogen producten binnen 7 dagen na aflevering afwijzen wegens non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met hetgeen overeengekomen. Daarna of in elk ander geval worden de producten geacht te zijn aanvaard.
7. Retourzendingen
7.1 Retourzendingen dien aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

a. De retourartikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn; 
b. De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden; 
c. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar Profile Ouwerling worden toegestuurd; 
d. Op de retourzending dient duidelijk het ordernummer vermeld te staan; 
e. Problemen met de verzending bij of door het (logistiek)bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de Afnemer. 

7.2 Leverancier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd. 

NB. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij afnemer de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.
8. Afname, transport, lossing
8.1 Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer het zaken zelf (doet) afhalen bij Profile Ouwerling of magazijn van Leverancier. 

8.2 Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht. 

8.3 Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege de Leverancier geschiedt is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen. 

8.4 Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.
9. Montage en installatie/ projectinrichting
9.1 Indien overeengekomen, worden montage,-installatie- of inrichtingswerkzaamheden (hierna te noemen werkzaamheden) van de door Leverancier geleverde zaken in de door afnemer aan te wijze ruimte(n) uitgevoerd door of namens Leverancier tegen de alsdan normaal gesproken tarieven. Werkzaamheden van of namens Leverancier beperken zich uitsluitend tot de door Leverancier geleverde zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2 Door of namens Leverancier te verrichten werkzaamheden worden niet buiten de normaal geldende werktijden en/of werkdagen verricht, tenzij anders is overeengekomen. 

9.3 Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van Leverancier worden vertraagd, of op andere wijze onderbreking ondervinden, is leveranciergerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan afnemer in rekening te brengen tegen de alsdan normaal geldende tarieven. 

9.4 Indien werkzaamheden door Leverancier worden uitgevoerd waarbij andere dan door Leverancier geleverde zaken op verzoek van afnemer dienen te worden verwerkt of gebruikt staat Leverancier noch in voor de kwaliteit van die zaken, noch voor de kwaliteit en duurzaamheid van het gemonteerde of geïnstalleerde geheel. 

9.5 Afnemer is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting, doortrekking, cq. aanleg van kabels, leidingen en andere verbindingselementen en aansluitpunten met betrekking tot (elektronische) apparatuur alsmede voor alle overige infrastructurele voorzieningen ten behoeven van de ruimte(n) waar de montage,- installatie of inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

9.6 Afnemer vrijwaart Leverancier ter zake van de door Leverancier gelede schade als gevolg gebreken in de in het vorige lid bedoelde infrastructurele voorzieningen. 

9.7 Reclameringen ter zake uiterlijke waarneembare gebreken verband houdende met de werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan de Leverancier te worden gemeld. Reclameringen ter zake uiterlijk verborgen gebreken verband houdende met de montage-installatie- of inrichtingswerkzaamheden dienen door afnemer binnen 30 dagen na de voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld.
10. Prijs
10.1 Tenzij duidelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in euro’s, inclusief BTW. De kosten van verpakking en de voorschotten ter zake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten, zoals eventuele opslagkosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
11. Betaling
11.1 Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting of het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. 

11.2 Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zijn, in verzuim. 

11.3 Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%. 

11.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag. 

11.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij factureren van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan)te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschietingen in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruikt aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derde ter beschikking stellen. 

12.2 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Leverancier geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Leverancier garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

12.3 Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan de afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat: 

a. Afnemer langer 2 maanden in verzuim verkeert; 
b. Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren. 
c. Beslag wordt gelegd op een of meerdere eigendommen van afnemer 

11.4 Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.
13. Kwaliteit en garantie
13.1 Reclamering ten aanzien van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 7 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden gedaan. 

13.2 Elk product dat Afnemer bij Leverancier aanschaft en dat Leverancier als defect verklaart, kan binnen het bij artikel 13.1 genoemde termijn, geretourneerd worden. 

13.3 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake het geleverde zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde kosteloos repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak. 

13.4 Defecte of beschadigde producten dient door Afnemer schriftelijk te worden gemeld, inclusief foto(’s) van de beschadiging, aan leverancier. Leverancier zal vervolgens binnen 14 dagen een schadeprocedure starten. Hiervoor is het van belang dat Afnemer het product in de originele verpakking bewaart, zodat eventuele schade-inspectie mogelijk is. De klantenservice van Leverancier zal na de schade-inspectie verdere inlichtingen geven voor de terugzending en afhandeling. 

13.5 Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door leverancier geleverde zaken. Leverancier staat alleen in voor de specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen en normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. Leverancier aanvaart geen aansprakelijkheid voor, door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde. 

13.6 Leverancier is op geen enkel andere wijze dan in het vorige lid bedoelde aansprakelijk voor de door afnemer, in welke vorm dan ook geldende schade, voor zover niet in strijd met enig geldende dwingende rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van Leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, in geval van aansprakelijkheid beperkt tot EURO 45.378,00. 

13.7 Indien overeengekomen strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in de vorige lede gestelde.
14. Niet toerekenbare tekortkomingen
14.1 Leverancier is bevoegd hare keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:

a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden; 

b. Vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier; 

c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijk of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan Leverancier zijn toe in rekenen.
15. Uitsluiting precedentwerking
15.1 Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Leverancier deze voorwaarden soepel toepast.
16. Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle geschillen tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij afnemer binnen een maand nadat Leverancier schriftelijk een beroep op het handhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

16.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Indien partijen geen overeenkomst bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Profile Ouwerling zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop